Bồn Nằm 250L

Quy cách: 116 x 59 x 82

Bồn Nằm 500L

Quy cách: 104 x 78 x 96

Bồn Nằm 650L

Quy cách: 126 x 77 x 102

Bồn Nằm 1000L

Quy cách: 138 x 97 x 120

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,