Thau Eo

Quy cách: Ø 47x19

Thau Tròn

Quy cách: Ø 47x19

Rổ Tròn 128

Quy cách: Ø 42x13

Rổ Tròn 228

Quy cách: Ø 36x12

Rổ Tròn 338

Quy cách: Ø 30x10

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,