Kết Cá 1.2KG -1.3KG

Quy cách: 52 x 35 x 14

Kết Mực

Quy cách: 49 x 30 x 10

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,